20){ if($dd=="1"){$x=b;$pp=2;$yy=$yk;} elseif($dd=="2"){$x=c;$pp=3;$yy=$yk;} elseif($dd=="3"){$x=d;$pp=4;$yy=$yk;} elseif($dd=="4"){$x=e;$pp=5;$yy=$yk;} elseif($dd=="5"){$x=f;$pp=6;$yy=$yk;} elseif($dd=="6"){$x=g;$pp=7;$yy=$yk;} elseif($dd=="7"){$x=h;$pp=8;$yy=$yk;} elseif($dd=="8"){$x=i;$pp=9;$yy=$yk;} elseif($dd=="9"){$x=j;$pp=10;$yy=$yk;} elseif($dd=="10"){$x=k;$pp=11;$yy=$yk;} elseif($dd=="11"){$x=l;$pp=12;$yy=$yk;} elseif($dd=="12"){$x=a;$pp=1;$yy=$yk+1;} else{$x=a;$pp=1;$yy=$yk;}} else{ if($dd=="1"){$x=a;$pp=1;$yy=$yk;} elseif($dd=="2"){$x=b;$pp=2;$yy=$yk;} elseif($dd=="3"){$x=c;$pp=3;$yy=$yk;} elseif($dd=="4"){$x=d;$pp=4;$yy=$yk;} elseif($dd=="5"){$x=e;$pp=5;$yy=$yk;} elseif($dd=="6"){$x=f;$pp=6;$yy=$yk;} elseif($dd=="7"){$x=g;$pp=7;$yy=$yk;} elseif($dd=="8"){$x=h;$pp=8;$yy=$yk;} elseif($dd=="9"){$x=i;$pp=9;$yy=$yk;} elseif($dd=="10"){$x=j;$pp=10;$yy=$yk;} elseif($dd=="11"){$x=k;$pp=11;$yy=$yk;} else{$x=l;$pp=12;$yy=$yk;}} $tm= "/var/www/html/xe/tio/dia/tm"; $xts= "/var/www/html/xe"; define('__XE__',true); require_once("$xts/config/config.inc.php"); $Context = &Context::getInstance(); $Context->init(); $logged_info = Context::get('logged_info'); $x_no = $logged_info->member_srl; $name = $logged_info->name; $pass = $logged_info->pass; $x_pass = $logged_info->pass; $connect = mysql_connect(localhost, root, kiss14097); mysql_select_db(xoss,$connect); mysql_query("set session character_set_connection=utf8;"); mysql_query("set session character_set_results=utf8;"); mysql_query("set session character_set_client=utf8;");; $atu=mysql_fetch_array(mysql_query("select * FROM kiss$x where name='$logged_info->name'")); $p101 = empty($atu[t11]); $p102 = empty($atu[t21]); $p103 = empty($atu[t31]); $p104 = empty($atu[t41]); $p105 = empty($atu[t51]); $p106 = empty($atu[t61]); $p107 = empty($atu[t71]); $p108 = empty($atu[t81]); $p109 = empty($atu[t91]); $p110 = empty($atu[t101]); $p111 = empty($atu[t111]); $p112 = empty($atu[t121]); $p113 = empty($atu[t131]); $p114 = empty($atu[t141]); $p115 = empty($atu[t151]); $p116 = empty($atu[t161]); $p117 = empty($atu[t171]); $p118 = empty($atu[t181]); $p119 = empty($atu[t191]); $p120 = empty($atu[t201]); $p121 = empty($atu[t211]); $p122 = empty($atu[t221]); $p123 = empty($atu[t231]); $p124 = empty($atu[t241]); $p125 = empty($atu[t251]); $p126 = empty($atu[t261]); $p127 = empty($atu[t271]); $p128 = empty($atu[t281]); $p129 = empty($atu[t291]); $p130 = empty($atu[t301]); $p131 = empty($atu[t311]); $ttal=$p101+$p102+$p103+$p104+$p105+$p106+$p107+$p108+$p109+$p110+$p111+$p112+$p113+$p114+$p115+$p116+$p117+$p118+$p119+$p120+$p121+$p122+$p123+$p124+$p125+$p126+$p127+$p128+$p129+$p130+$p131; $kim=31+(-$ttal); $ht=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from aaa WHERE no='2'")); $hp=$ht[name]; $hps=$ht[df];; $mem=mysql_fetch_array(mysql_query("select * from kiss$x where name='$logged_info->name'")); $que= "SELECT * FROM kiss$x where name='$logged_info->name'"; $data=mysql_query( $que, $connect ); $man=mysql_fetch_array( $data ); $uno=$man[no]; $que1= "SELECT * FROM kiss$x WHERE no = $uno"; $data1=mysql_query( $que1, $connect ); $siba = mysql_fetch_array($data1 ); $que2= "SELECT * FROM kiss$x WHERE no = $uno+1"; $data2=mysql_query( $que2, $connect ); $xman2= mysql_fetch_array($data2 ); ?> 28){?>

먼저입력 <= 이곳 다이아 입력하십시요.. 클릭

사원님 월 근무표수정

S 또는 ~ 이면 열번 란 공백으로 나두셔요

동일라인 칸이동은 탭(Tab)키로 이용하십시요

다이아

출근

퇴근

행선

열번

시각

열번

시각

빈공백

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32